Výpůjční řád

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě je součástí Vysokomýtské kulturní, o.p.s. Je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem.

I. Oddělení knihovny:
a/ půjčovna pro dospělé čtenáře s volným výběrem knih, zvukovou knihovnou, hudebním a internetovým centrem, studovnou a čítárnou
b/ půjčovna pro děti (pro děti do 15 let)

II. Poskytované služby:
Knihovna poskytuje své služby všem zájemcům, pouze některé (především absenční půjčování) jsou podmíněny registrací a zaplacením registračního poplatku (viz ceník).
- absenční půjčování knih a časopisů, AV medií,
- prezenční půjčování dokumentů v prostorách studovny a čítárny
- odborná pomoc při výběru dokumentů
- rezervace dokumentů
- zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického charakteru
- meziknihovní výpůjční služba
- přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
- kolektivní akce pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ
- připojení na Internet
- kopírování materiálů, tisk z tiskárny (černobílý)

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře

Po  8 - 18  
Út  7 - 15  
St  8 - 18  
Čt zavřeno  
 8 - 17  

Dětské oddělení

Po    12 - 17
Út    13 - 17
St  8 - 12  
Čt zavřeno  
   13 - 17

 

III. Provozní podmínky:
1. Registrovaným uživatelem se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky, ověřené podle průjazu totožnosti a zaplacením registračního poplatku. Dítě do 15 let musí mít přihlášku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje dodržovat pravidla stanovená ve výpůjčním řádu. Čtenářský průkaz je nepřenosný a vystavuje se na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za stanovený poplatek (viz ceník). Za čtenářský průkaz ručí uživatel a je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce. 
Registrační poplatek:  dospělí uživatelé                                                 180,- Kč
                                děti 6-15 let                                                         80,- Kč
                                děti do 6 let, ZTP, ZTP-P                                       zdarma
Zkrácený registrační poplatek na 3 měsíce (dospělí a děti od 6-15 let)     100,- Kč
2. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ohlásit se u výpůjčního pultu. Čtenářským průkazem se uživatel prokazuje při půjčování a vracení dokumentů i při dalších službách poskytovaných pouze registrovaným uživatelům. Bez čtenářského průkazu se dokumenty nepůjčují. Knihovna může odmítnout půjčování dokumentů uživatelům, kteří nevrátili vypůjčené dokumenty ve stanovené době. 
Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si zapůjčené dokumenty prohlédnout, ohlásit závady a ověřit si, zda výpůjční služba závady zapsala. Po odchodu z knihovny je každá reklamace bezpředmětná. Knihovna zásadně nesděluje adresy dosavadního držitele žádané výpůjčky.
3. Výpůjční lhůta pro půjčování knihovních jednotek je 31 dní. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně požádat o bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Probíhající výpůjční lhůtu si může uživatel prodloužit, pokud dokument nemá rezervovaný jiný uživatel. Prodlužuje se o dobu, která se rovná stanovené výpůjční lhůtě, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 93 dní. Dokument, u kterého uplynula výpůjční lhůta nebo prodloužená výpůjční lhůta, musí čtenář vrátit a v případě, že není rezervována, může si ji vypůjčit opakovaně. Maximální počet vypůjčených dokumentů je 20 ks, z toho 5 ks speciálního knihovního fondu /CD,MG,MP3/. Při půjčení dokumentu, jehož pořizovací cena je vyšší než 800,- Kč, požaduje knihovna peněžitou zálohu (kauci) a podepsanou potvrzenku o výpůjčce.
Dokumenty z fondu studovny a poslední čísla periodik se nepůjčují domů, jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v knihovně.
Dokument, který je půjčen, si může uživatel rezervovat. Jakmile se dokument vrátí, je uživatel vyrozuměn knihovnou předem zvoleným způsobem doručování zpráv. Dokument je rezervován po dobu 14 dnů ode dne , kdy byl pro  něj připraven.
 Čtenář nesmí zapůjčované materiály půjčovat dalším osobám. Jakékoli vpisování poznámek, podtrhávání, vyřezávání listů, obrázků, map a příloh je nepřípustné. Zjistí-li knihovna při vrácení jakoukoli z těchto škod, je čtenář povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo uhradit dílo jako při ztrátě.

IV.Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1.Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2.Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a naistalovaných aplikací a programů v knihovně.
3.Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za školy vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
4.Získané informace a data /v jakékoli formě, na jakémkoli médiu/ slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat / ani v počítačové síti/, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat /viz. Zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon/.

V. Smluvní pokuty
Knihovna má právo upomínat uživatele, výše sankčních poplatků se řídí platným ceníkem. Uživatel (za děti rodiče) je povinen vyrovnat všechny i eventuálně předešlé pokuty za nedodržení výpůjční lhůty. Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat. Smluvní pokuty zaplatí čtenář po překroční řádné výpůjční doby (31 dní). 
připomínka zaslaná e-mailem 5 dní před vypršením lhůty         zdarma 
připomínka zaslaná SMS v den vypršení lhůty                          zdarma 
za 1 knihovní jednotku a 1 den                                               1,- Kč 
za dokument půjčený prostřednictvím MVS a 1 den                  5,- Kč 
předžalobní výzva                                                              120,- Kč 
smluvní pokuta za podání žaloby                                        2000,- Kč 
Poškození nebo ztráta čtenářského průkazu                             20,- Kč
Nezaplacení poplatků se vymáhá v občansko-soudním řízení. Jestliže čtenář ani po obdržení doporučeného dopisu vypůjčené dokumenty nevrátí, ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradě, bude se vrácení nebo náhrada za vypůjčené dokumenty vymáhat v soudním řízení.

VI.Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou uhradit škodu. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Při poškození, zničení nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady:
a/ opatřit neporušený výtisk téhož díla ve stejném vydání
b/ pořídit fotokopii vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady čtenáře)
c / dodání jiného díla – o vhodnosti náhrady rozhoduje vedoucí knihovny
d/ finanční náhrada
Při všech náhradách je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla). Při náhradách stanovených v bodech c/,d/, je čtenář povinen zaplatit ještě manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za jeden dokument 20 Kč za jeden časopis)  – za úkony spojené s likvidací škody. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu ve lhůtě určené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu soudní cestou.

VII. Speciální služby knihovny a služby za úhradu
1. Jednorázová výpůjčka
Osoba, která se nechce stát pravidelným uživatelem, má možnost vypůjčit si požadovanou knihu jako jednorázovou výpůjčkupouze jednou za kalendářní rok. Zaplatí jednorázový registrační poplatek  30,- Kč a peněžitou zálohu (kauci). Kauce může převýšit hodnotu zapůjčených dokumentů. Na jednorázovou výpůjčku se nepůjčují AV media.
2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - knihovna zprostředkuje zapůjčení dokumentů, které nemá ve svém fondu, z jiné knihovny v rámci ČR.  Služba je jen pro registrované uživatele. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel  povinen respektovat podmínky knihovny, která žádaný dokument půjčuje. Poštovné za tuto službu se řídí sazebníkem České pošty, a.s.
3.  Kopírování a tisk materiálů

A4  3,- Kč
A4 oboustranně  6,- Kč
   
   
l  
   
   

 

4. Cena výpůjček u AV-medií

CD, MP3  zdarma
MG-kazety               zdarma

 

5.Použití internetu: 30 minut/osoba/den    zdarma
                                 každá další započatá minuta 1,- Kč 


VIII.Pořádková opatření
Uživatel je povinen zachovávat ustanovení výpůjčního řádu, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Při vstupu do knihovny je nutné odložit kabáty, bundy a tašky na vyhrazené místo. Uživatelé mohou využívat uzamykatelné skříňky, které mají k dispozici před vchodem do půjčovny. Zapomenuté věci se uschovají po dobu nejdéle 2 měsíců a cena za úschovné činí 20 Kč za každý započatý den. Za cenné věci (peníze, mob. telefony apod.) knihovna neručí. Přinášení nápojů a potravin do knihovny je zakázáno. V prostorách městské knihovny též platí zákaz užívání mobilních telefonů.

IX.Závěrečná ustanovení
Výjimky z výpůjčního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny. Případné stížnosti a připomínky k činnosti knihovny mohou čtenáři podávat výpůjční službě, vedoucí knihovny nebo ředitelce společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s.

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2023 a ruší platnost předchozího výpůjčního řádu.

 

Bc. Petra Příhodová
vedoucí Městské knihovny

Provozní doba - letní prázdniny

Oddělení pro dospělé

Pondělí  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00 
Středa  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
Čtvrtek  zavřeno
Pátek zavřeno

 

Oddělení pro děti

Pondělí  13:00 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00
Středa  13:00 - 17:00 
Čtvrtek  zavřeno
Pátek zavřeno

Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362