Knihovní řád

            VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.

středisko Městská knihovna, Litomyšlská 72, 56601

Vysoké Mýto,  IČO 28852150

 

 

 

 

Knihovní řád

Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

Knihovní řád

Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

 

 

Obsah

Hlava I. Základní ustanovení … 1

Hlava II. Vymezení základních pojmů … 4

Hlava III. Služby uživatelům … 6

Hlava IV. Základní povinnosti uživatelů … 7

Hlava V. Služby určené registrovanému čtenáři … 8

Hlava VI. Registrace čtenáře … 10

Hlava VII. Ochrana osobních údajů … 12

Hlava VIII. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz … 16

Hlava IX. Prezenční výpůjčka … 20

Hlava X. Absenční výpůjčka … 21

Hlava XI. Společná ustanovení o výpůjčkách … 24

Hlava XII. Reklamační řád … 25

Hlava XIII. Dluh čtenáře … 27

Hlava XIV. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn … 30

Hlava XV. Výjimky z knihovního řádu … 31

Hlava XVI. Ustanovení přechodná a závěrečná … 31

Příloha Knihovního řádu MKVM (Ceník) … 32

Příloha knihovního řádu používání boxu na vracení knih  …34

 

Hlava I.

Základní ustanovení

 

čl. 1 Právní zakotvení

(1) V souladu se statutem společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. (dále jen VMK) a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále jen KŘ).

 (2) Podle § 4 odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

(3) Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(4) Činnost knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

d) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,

e) Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),

f) vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,

g) Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích,

h) vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích,

i) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.356/1999Sb.,

j) Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

k) Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 9,11, 12, 13 KZ. Slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanů, Je veřejnou univerzální knihovnou, která shromažďuje, nakupuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, hudebniny, zvukové materiály, elektronické dokumenty, reprodukce výtvarných děl, grafické listy a další informační prameny. Knihovna prodává knihy, časopisy, mapy a hudebniny vyřazené z knihovního fondu. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

 

čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

(1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:

         aa) půjčování v prostorách knihovny – prezenční půjčování,

         ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b) meziknihovní služby:

         ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

         bb) mezinárodní meziknihovní služby,

c) cirkulační a currentové služby,

d) reprografické a jiné kopírovací služby:

         da) mikrofilmy, fotografické reprodukce, xerokopie a jiné druhy kopií,

e) informační služby:

ea) poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

eb) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,

ec) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

ed) přístup do bází dat lokálních i na síti,

ee) přístup na internet,

ef) konzultační služba,

f) elektronické služby,

g) propagační služby:

ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,

gb) vydávání seznamů větších celků knihovního fondu,

gc) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucích,

gd) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

ge) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,

gf) WWW stránky knihovny, FB stránky knihovny

gg) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,

gh) audiovizuální programy,

h) speciální služby

ha) nákup knih, časopisů, novin, map, hudebnin, zvukových materiálů, elektronických dokumentů, reprodukcí výtvarných děl, grafických listů,

hb) prodej knih, časopisů, novin, map, hudebnin vyřazených z knihovního fondu

(2) Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ resp. Odst. 3 a 4 tamtéž

(3) Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona a dále

podle zřizovací listiny ředitel VMK.

 

Hlava II.

Vymezení základních pojmů

 

čl. 4

(1) Provozním dnem se rozumí den, ve kterém knihovna

poskytuje službu absenčního půjčování a umožňuje vracet vypůjčené knihovní jednotky.

(2) Box na vracení knih je schránka určená k vracení knih, informace o použití viz příloha knihovního řádu,

(3) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny

evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely

výpůjčního procesu může být rovněž rám obrazu, speciální obal,

sluchátka, elektronické zařízení apod.

(4) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MKVM

zpřístupňuje svým uživatelům.

(5) Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná

bez zprostředkování knihovníkem.

(6) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném

okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické

zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MKVM, a to jak

osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonicky apod.

(7) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel,

který vstoupil s MKVM do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci

mu MKVM umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další

služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu

stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna

prostředky výpočetní techniky.

(8) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář

má právo na to, aby mu MKVM poskytovala služby určené registrovaným

čtenářům.

(9) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční.

Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít

pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka,

u které dá MKVM výslovné svolení (podle ustanovení čl. 36), aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny. Pro dočasné poskytnutí práva užití autorského díla, které knihovna poskytne čtenáři,

se ustanovení o výpůjčce použijí přiměřeně.

(10) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní

jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MKVM  při provedení výpůjčky.

Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

(11) Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech MKVM a čtenáře vedený prostředky výpočetní techniky.

 

Hlava III.

Služby uživatelům

 

čl. 5

(1) MKVM poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu

poslání, zejména referenční, rešeršní, faktografické a bibliografické

informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MKVM umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního

fondu.

(3) MKVM umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MKVM a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MKVM. MKVM umožňuje přístup k internetu.

(4) MKVM za úhradu stanovenou v článku V. přílohy knihovního řádu

umožňuje z fondu MKVM zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu

§ 13 a § 30a autorského zákona za úhradu uvedenou v článku

V. přílohy knihovního řádu.

(5) MKVM pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(6) MKVM informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna-vm.cz/ a dalšími vhodnými prostředky.

(8) Nad rámec dosavadních služeb MKVM může experimentálně poskytovat nové služby. MKVM si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné

právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby

se řídí podmínkami, které MKVM pro tuto službu předem stanoví.

(9) MKVM může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MKVM nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost

využívání služeb MKVM nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

 

Hlava IV.

Základní povinnosti uživatelů

 

čl. 6

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná

omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva

s nimi související.

(3) Všechny služby MKVM uživatel může využívat jen k účelům, které

jsou v souladu s posláním MKVM, a způsobem, který není na újmu

činnosti MKVM a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat.

(5) Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na

pokojné využívání služeb MKVM. Prostory knihovny uživatel smí užívat

jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám

znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(6) Při práci s výpočetní technikou, s audiálním, reprografickým a jiným

technickým zařízením MKVM je uživatel povinen se řídit písemnými

instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich

programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MKVM. Nesmí

přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(7) Vedoucí knihovny může po souhlasu ředitele VMK vydat návštěvní

řád příslušné knihovny, který upraví podrobněji pravidla provozu

vyplývající ze specifických podmínek knihovny.

(8) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní

řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

 

čl. 7

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

(1) Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů MKVM sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny.

(2) Záznamy pobytu MKVM pořizuje pouze za účelem ochrany majetku

a knihovního fondu a zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by

mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být předány veřejnému úřadu jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu MKVM uchovává 3 dny, případně po dobu nezbytnou k naplnění účelu podle odst. (2).

 

čl. 8

(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno

za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům

činným v trestním řízení.

(3) Uživatel je na výzvu zaměstnance MKVM povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

 

 Hlava V.

Služby určené registrovanému čtenáři

 

čl. 9

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti,

které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby

uvedené v následujících odstavcích a v čl. 11.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu

mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky

podle čl. 41 až čl. 44.

 (5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou

techniku MKVM k vymezeným účelům.

(6) Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu

přístup k internetu.

(7) MKVM může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná

čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.

 

 čl. 10

Vedoucí MKVM může rozhodnout o odepření služeb registrovanému

čtenáři na dobu až pěti let. Vedoucí MKVM tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MKVM,

b) dluží alespoň 20 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud

pravomocně tento dluh uzná,

c) nebo jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným

způsobem poruší knihovní řád.

 

čl. 11

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi

MKVM a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního

zákona za úhradu stanovenou v čl. VII přílohy knihovního řádu. Tato

služba je poskytována na vybraných pracovištích.

 

čl. 12

Článek vypuštěn.

 

čl. 13

Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému

kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněné heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MKVM,

sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití

počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát na to, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému

čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MKVM.

 

 Hlava VI.

Registrace čtenáře

 

čl. 14

Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

(1) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku alespoň 15 let vyplní

čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MKVM o registraci.

Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel, který je občanem

Evropské unie (dále jen EU), nebo který je usazen v České republice

a tuto skutečnost doloží.

(3) Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa

pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti

veřejnou listinou možné, může MKVM připustit doložení usazenosti

jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře dle čl. 19 prodlužuje

na jeden měsíc.

(4) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci

s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže

touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(5) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj

jeho zákonný zástupce.

 

čl. 15

Registrace čtenáře mladšího 15 let

(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením

požádá MKP o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný

zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho

zákonným zástupcem.

(3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění

závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem

může být též zákonný zástupce.

 

 čl. 16

Společné ustanovení k ručitelům podle čl. 16 a čl. 17

(1) Ručitel, který je fyzickou osobou, musí být zletilý, plně svéprávný,

splňovat podmínky pro zápis za čtenáře MKVM, a současně nesmí

mít on ani jiný čtenář, za kterého ručí, vůči MKVM splatný dluh.

(2) Ručitel, který je právnickou osobou, musí splňovat podmínky čl. 19.

(3) Ručitel musí být registraci osobně přítomen, prokázat svou totožnost

a ručitelské prohlášení podepsat v přítomnosti zaměstnance MKVM.

(4) Osobní přítomnost ručitele není nutná, pokud jeho podpis pod zárukou za splnění závazků žadatele o registraci bude úředně ověřen.

(5) Ručitel žadatele mladšího 15 let též nemusí být osobně přítomen,

pokud je zároveň jeho zákonným zástupcem a žadatel při registraci

hodnověrně prokáže svou totožnost zpravidla průkazem obsahujícím

jméno, příjmení, datum narození a fotografii.

 

čl. 17

Registrace právnické osoby

(1) Právnická osoba se sídlem nebo s odštěpným závodem umístěným

v České republice požádá MKVM o registraci předložením přihlášky

právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím

odštěpného závodu nebo jinou osobou, která je oprávněna takový

úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba,

které MKVM vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu

právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby

nebo o umístění odštěpného závodu v České republice a o tom,

že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu

oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí

obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva

a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává

jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické

osoby MKVM vydala čtenářský průkaz.

 

čl. 18

Společné ustanovení pro registraci všech osob

MKVM je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře

do jednoho týdne.

 

 čl. 19

Vznik právního vztahu

Právní vztah mezi MKVM a žadatelem vznikne, jakmile MKVM se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena

oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MKVM vydá po podpisu

přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává

registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

 

čl. 20

Více souběžných registrací

Duplicitní registrace fyzické osoby za čtenáře MKVM není přípustná.

 

Hlava VII.

Ochrana osobních údajů

 

čl. 24

Zpracovávané osobní údaje

(1) MKVM zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným

čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy

o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(2) MKVM zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje,

údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány

za účelem

a) poskytování služeb čtenářům,

b) ochrany majetku MKVM a knihovního fondu,

c) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce

zaměstnanců MKVM,

d) statistického hodnocení činnosti MKVM,

e) evidence pohledávek a účetních operací,

f) postupu při vyřizování žádostí čtenářů,

g) informování o službách poskytovaných MKVM.

(3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho

a) jméno a příjmení,

b) pohlaví,

c) datum narození,

d) kontaktní adresa v ČR,

e) druh a číslo osobního dokladu,

f) a stát, který tento doklad vydal.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět

jejich zpracování.

 (5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

a) další adresa,

b) e-mailová adresa,

c) telefon,

d) akademické tituly,

e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně

osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu

a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby

povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny

uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni

změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Údaje dle odst. 5 písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit,

aby tyto údaje MKVM využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5 písm. e)

uvede, pokud chce čerpat výhody, které MKVM poskytuje držitelům

průkazu, např. registraci zdarma.

(9) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským

kontem včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka.

Údaje služební jsou zejména údaje o

a) čtenářských průkazech,

b) provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky

z fondu mimo volný výběr,

c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,

d) rezervaci knihovní jednotky,

e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MKVM

prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu

nebo služeb knihovníka,

f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

(10) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích,

zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 (11) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MKVM učinila vůči čtenáři či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého

dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl

adresován návrh směřující k obraně práv MKVM a jak tento úřad

o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách,

kterými čtenář dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

 

 Čl. 24a

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

(1) Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo

na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu

(právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

(2) Čtenáři na jeho žádost MKVM poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do

přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MKVM poskytuje

přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského

konta.

(3) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MKVM údaje správné. Základní

údaje registrovaného čtenáře dle čl. 24 odst. (3) s výjimkou kontaktní

adresy, je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle čl. 32 knihovního

řádu.

(4) Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MKVM zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může

požádat MKVM o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm.

opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních

údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MKVM odstraní

neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání

žádosti čtenáře se užije přiměřeně ustanovení Hlavy XII. knihovního řádu

(Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

(5) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se

jeho osobních údajů na vedoucí MKVM, případně podat stížnost

na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

čl. 25

Uchovávání osobních údajů

(1) Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele MKVM uchovává na

originálech a kopiích písemností, kterými jsou

a) přihláška čtenáře,

b) změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti

stavu zaznamenanému na přihlášce čtenáře,

c) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost

d) účetní a právní doklady.

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny,

kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.

Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance,

kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, MKVM

uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje

v rozsahu čl. 24 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech.

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel

a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých

zaměstnanců. Přístup k datům chrání nejméně dva ochranné systémy.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele MKVM

uchovává na archivních médiích, která uchovávají stav databází

uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu. K archivním médiím

přistupuje pouze odpovědný zaměstnanec MKVM. V případě nutné obnovy počítačové databáze nejsou z archivních médií obnovovány údaje anonymizované podle čl. 26 odst. (10).

(6) MKVM předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to

požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní

předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [čl. 60

odst. (6) a čl. 66].

 

čl. 26

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) MKVM zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MKVM vyplněnou přihlášku.

(2) Osobní údaje čtenáře MKVM likviduje, jakmile čtenář písemně projeví

přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento

čtenář nemá vůči MKVM žádný dluh.

(3) Osobní údaje čtenáře MKVM likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od

konce posledního registračního období [čl. 30 odst. (2)] uplynuly dva roky, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu

čtenáře vůči MKVM. Na žádost čtenáře uchovává MKVM osobní údaje

vždy o jeden rok déle.

(4) Účetní údaje MKVM likviduje vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce.

(5) MKVM nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele MKVM podle čl. 10 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(6) Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře likviduje MKVM, jakmile pominul důvod pro ručení či zastupování.

(7) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MKVM její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(8) Čtenář, který vůči MKVM nemá žádný dluh, může žádat o částečnou

likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena

jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje

o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích,

objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr

a přihlášení čtenáře k počítačové síti MKVM a výpůjčnímu protokolu

MKVM. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci

skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 52).

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě

likviduje MKP skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

zákonů v platném znění, a další právní předpisy.

(10) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových

databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů

(anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány

pouze pro statistické účely.

 

Hlava VIII.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

 

čl. 27

Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MKVM

a) dodržovala knihovní řád,

b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným

čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu

a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,

b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu

stanoveném knihovním řádem,

c) a plnit včas a řádně všechny své dluhy vůči MKVM.

 

čl. 28

(1) MKVM může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat

čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MKVM

nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči

MKVM splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může MKVM též tehdy, hrozí-li újma na

právech čtenáře nebo MKVM, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších

případech, kdy to stanoví knihovní řád.

 (3) Právo MKVM zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro

zablokování čtenářských práv odpadne.

 

čl. 29

Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským

průkazem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MKVM poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu

je povinen ihned hlásit.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta

v zápisném.

(6) Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle čl. IV přílohy

knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více

než třemi roky je zdarma.

(8) Čtenáři může být na jeho žádost jako čtenářský průkaz zaregistrován

jiný průkaz, který MKVM na základě dohod jí uzavřených jako čtenářský

průkaz akceptuje. Tím pozbývá jeho dosavadní čtenářský průkaz

platnosti.

 

čl. 30

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1) Čtenářská práva podle čl. 27 trvají do zrušení registrace. Registrace

je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek

uvedených v čl. 26 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům

trvají zpravidla jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního

období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3) MKVM na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář splní všechny podmínky stanovené

knihovním řádem. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za jedno

registrační období [čl. 31 odst.].

(4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.

 

čl. 31

Zápisné a poplatek za registrační období

(1) Čtenář věku alespoň 15 let při registraci zaplatí zápisné ve výši

uvedené v čl. I přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje

poplatek za jedno registrační období.

(2) Čtenář mladší 15 let při registraci zaplatí zápisné ve výši

uvedené v čl. I přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje

poplatek za jedno registrační období.

(3) Zápisné ani poplatek za registrační období neplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P.

(4) Při prodloužení čtenářských práv čtenář věku alespoň 15 let zaplatí

poplatek za registrační období podle čl. II přílohy knihovního řádu.

(5) Pří prodloužení čtenářských práv čtenář mladší 15 let zaplatí

poplatek za registrační období podle čl. II přílohy knihovního řádu.

 

čl. 32

Prokazování totožnosti po registraci čtenáře

(1) MKVM žádá ověření totožnosti čtenáře při

a) prodloužení čtenářských práv podle čl. 30 odst. (6),

b) odblokování čtenářských práv podle čl. 28 odst. (2),

c) změně údajů podle čl. 24 odst. (7) a při změně e-mailové

adresy u knihovníka,

d) žádosti o zdvojnásobení výpůjčních lhůt podle čl. 38 odst. (9),

e) generování hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,

f) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání

žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,

g) výpisu historie čtenářského konta,

h) vracení kauce, zálohy či přeplatku,

i) vystavení duplikátu nebo zaregistrování jiné karty podle čl. 29 odst. (8)

j) a pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem

je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz

vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MKVM

zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož

čtenářský průkaz byl předložen.

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (1) MKVM

ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský

průkaz právnické osoby [čl. 19 odst. (1)].

(4) Ověření totožnosti čtenářova zástupce a ručitele žádá MKVM vždy.

 

čl. 32a

Prodloužení čtenářských práv s omezením

(1) MKVM na žádost čtenáře bezplatně prodlouží, a to i opakovaně, o další rok trvání těch jeho práv, která nejsou spojena s dluhem čtenáře

(čtenářská práva s omezením). Čtenářská práva s omezením se

nevztahují zejména na poskytnutí absenční výpůjčky podle Hlavy X.

(2) Žádost podle odst. (1) může čtenář podat osobně v knihovně,

prostřednictvím internetu či jiným způsobem, který knihovna k tomu

účelu nabídne.

(3) Čtenářská práva s omezením skončí uplynutím registračního období,

na žádost čtenáře či zahájením registračního období bez omezení

podle čl. 30 odst. (6).

 

Hlava IX.

Prezenční výpůjčka

 

čl. 33

Výpůjčka z volného výběru

(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý

uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní

jednotku z volného výběru.

 

čl. 34

Výpůjčka mimo volný výběr

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje MKVM pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá

knihovní jednotku.

 

čl. 35

Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám

(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen

tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky

čl. 36, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 48 odst. (2)],

b) nebo před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna,

podle toho, co nastane dříve.

 (3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést

z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu

MKVM nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky

absenční [čl. 36 odst. (1)].

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením

knihovní jednotky na místo, odkud byla vypůjčena.

 

Hlava X.

Absenční výpůjčka

 

čl. 36

Smlouva o absenční výpůjčce

(1) MKVM se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) MKVM uzavře, pokud knihovní jednotka je

k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání

žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto.

Výpis čtenářského konta poskytne MKVM čtenáři při uzavírání smlouvy

o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá. Podle volby

čtenáře mu jej MKP poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.

 

čl. 37

(1) Není-li dále stanoveno jinak je čtenář povinen vrátit

knihovní jednotku včas a řádně v MKVM, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 48 odst. (2)],

b) nebo před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce ukončena.

(3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku

doručila, vyžádat potvrzení.

(4) Knihovní jednotky je možné vracet i prostřednictvím boxu na vracení knih umístěného u vchodu do MKVM, a to pouze

pokud povaha knihovní jednotky takové vrácení umožňuje bez rizika

poškození. Knihovní jednotka je vrácena následující provozní den

po vhození do boxu.

 

čl. 38

Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Pro všechny knihovní jednotky vyjma případů výslovně uvedených

knihovním řádem činí výpůjční lhůta čtyři týdny.

(3) Pro zvukové nosiče je výpůjční lhůta dva týdny.

(4) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MKVM

předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při

uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(5) Odstavec vypuštěn

(6) Odstavec vypuštěn

(7) Odstavec vypuštěn

(8) Již běžící výpůjční lhůtu MKVM může v odůvodněných případech

jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(9) Registrovaní čtenáři, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, mají právo, aby jim byla na jejich žádost paušálně přiznána pro všechny jejich budoucí absenční výpůjčky výpůjční lhůta dvojnásobná až čtyřnásobná, než je lhůta obvyklá.

 

čl. 39

Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit,

a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní

jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše trojnásobku

původní výpůjční lhůty.

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží vždy o stejnou dobu, jaká uplynula od

okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. [Tj. s výhradou

omezení v odst. (3), trvá výpůjční lhůta ode dne prodloužení

stejnou dobu, jakou měla výpůjční lhůta původní, stanovená při

výpůjčce.]

(6) Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, MKVM bezplatně zasílá

elektronické zprávy upozorňující na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. MKVM tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MKVM z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

 

čl. 40

Opětovná (též štafetová) výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu

výpůjční lhůty přinést do knihovny, a aniž by ji předtím vracel, si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný

i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její

výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 60). Okolností,

která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších

splatných pohledávek MKVM za čtenářem nebo rezervace knihovní

jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku podle odst. (1) si může vypůjčit i jiný čtenář.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní

smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

 

čl. 41

Rezervování knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky

s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití.

(2) Rezervování provádí MKVM na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem

umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) MKVM může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale

nedostupnou.

 

čl. 42  Článek vypuštěn

 

čl. 43

(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má

ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace uvědomí MKVM čtenáře záznamem do čtenářského konta a dále případně i elektronicky).

(3) Odstavec vypuštěn.

(4) MKVM nenese odpovědnost za to, že elektronické vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě.

(5) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení

(splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení.

Toto právo trvá dva týdny, prodlužuje se na tři týdny.

 

čl. 44

(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji

lze zadat.

 

čl. 45

Článek vypuštěn.

 

Hlava XI.

Společná ustanovení o výpůjčkách

 

čl. 46

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

 

čl. 47

Článek vypuštěn.

 

čl. 48

(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat,

zejména ji

a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,

b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám

[s výjimkou podle odst. (2)].

 (2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku

a) užívat pro vlastní potřebu,

b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké

Přenecháním knihovní jednotky se však uživatel vůči MKVM nezbavuje

povinností podle odst. (1), povinnosti knihovní jednotku včas a řádně

vrátit apod.

 

čl. 49

Výpůjční limity

(1) V celé MKVM může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno

nejvýše dvacet knihovních jednotek.

(2) odstavec vypuštěn

(3) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1).

Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce

a za písemně projeveného souhlasu čtenářova ručitele MKVM snížení

limitů neuplatní. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(4) Odstavec vypuštěn.

 

čl. 50

Čtenář může jako součást ochrany před zneužitím svého čtenářského

průkazu požádat MKVM, aby snížila počet knihovních jednotek, které lze

na tento průkaz současně vypůjčit. Tuto úpravu může čtenář učinit i sám

prostřednictvím internetu nebo v knihovně prostřednictvím čtenářského

počítače. Obdobně je možné zvýšit tento počet zpět až na limitní hodnoty podle čl. 49.

 

čl. 51

Článek vypuštěn.

 

Hlava XII.

Reklamační řád

 

čl. 52

Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)

a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MKVM poskytla,

b) s tím, že mu služba ze strany MKVM poskytnuta nebyla, ač měla být,

c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MKVM poskytoval

nebo její poskytnutí odepřel,

d) nebo s jakoukoliv další skutečností týkající se MKVM,

má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

 

čl. 53

Obsah reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si

stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí

z ní být též patrno, zda a kam má MKVM odeslat vyřízení reklamace.

 

čl. 54

(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MKVM může žádat, aby

stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní,

reklamace se nevyřídí.

 

čl. 55

Knihovna příslušná k podání reklamace

(1) Reklamace se podává v té knihovně,

a) ve které reklamovaná skutečnost nastala,

b) v níž vyšla najevo

c) nebo s jejíž činností přímo souvisí.

 (2) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“.

 

čl. 56

Odpovědná osoba

V každé knihovně musí být po celou provozní dobu přítomen vedoucí

této knihovny nebo jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

 

čl. 57

Lhůta a forma vyřízení reklamace

(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou,

jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno

reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode

dne podání.

 

čl. 58

Stížnost řediteli VMK

Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením

stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli VMK. Stížnost se podává sekretariátu ředitele VMK.

 

Hlava XIII.

Dluh čtenáře

 

čl. 59

Plnění dluhu

(1) Peněžitý i nepeněžitý dluh, včetně vrácení výpůjčky, je možno plnit v MKVM , nestanoví-li knihovní řád jinak

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Odstavec vypuštěn.

(4) Odstavec vypuštěn.

(5) MKVM neumožňuje bezhotovostní plnění peněžitého dluh.

(6) MKVM je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

 

čl. 60

Prodlení se splněním dluhu

(1) Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, MKVM má právo čtenáře

o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou

a nebude-li ani poté dluh splněn, MKVM má právo postupovat podle čl. 66.

(2) MKVM čtenáře upomíná e-mailem a na jeho kontaktní adresu, případně na další adresu, kterou uvedl, pokud dluh nebyl uhrazen po předchozí upomínce.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MKVM odesílá

upomínky a předžalobní výzvu MKVM jeho zákonnému zástupci.

(4) Předžalobní výzvu MKVM též odesílá čtenářovu ručiteli. Je-li zákonný

zástupce a ručitel totožný, MKVM předžalobní výzvu odesílá jen jednou.

(5) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou,

pokud ji MKVM odešle na adresátem posledně udanou adresu

a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např.

že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne

zásilku převzít.

(6) Čtenář je povinen MKVM nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní

a věcné a odměny vyplacené třetím osobám.

(7) Splatnost nákladů za upomínku nebo předžalobní výzvu nastává

dnem jejího odeslání.

 

čl. 61

Článek vypuštěn

 

čl. 62

Článek vypuštěn

 

čl. 63

Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle

než rok a MKVM do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky,

ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost

knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která

je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MKVM stanoví

obdobně podle čl. 64.

 

čl. 64

Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její

ztrátě či zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou

knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná či

zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále upotřebitelná.

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Čtenář nahrazuje škodu podle své volby

a) věcnou náhradou

b) nebo v penězích.

Na základě této volby uzavře MKVM se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam.

(4) Zvolil-li čtenář věcnou náhradu, nahradí knihovní jednotku shodnou

věcí a uhradí knihařské a knihovnické zpracování podle čl. VIII odst.

1 přílohy knihovního řádu.

(5) Zvolil-li čtenář náhradu v penězích, uhradí paušální částku stanovenou v čl. VIII odst. 1 přílohy knihovního řádu + cenu za knihovní jednotku

(6) Je-li skutečná škoda zjevně vyšší než paušální částka + cena za knihovní jednotku stanovená v čl. VIII přílohy knihovního řádu, má MKVM právo žádat náhradu skutečné škody dle odborného odhadu knihovníka.

(7) Je-li prostřednictvím boxu na vracení knih vrácena zničená knihovní jednotka, nahradí čtenář škodu vždy v penězích. Dohoda o náhradě škody se v takovém případě neuzavírá, MKVM zaúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenáře emailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

(8) Odstavec vypuštěn.

(9) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní

a věcné náklady MKVM na úkony související s likvidací škody.

 

čl. 65

Poškození knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li

k jejímu poškození během doby, kdy ji měl vypůjčenou.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí zjevné poškození, které

významně snižuje možnost užití či kvalitu knihovní jednotky.

Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze

knihovní jednotky.

 (3) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být

dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou

zřetelně označena.

(4) Je-li prostřednictvím boxu na vracení knih vrácena poškozená knihovní jednotka, MKVM zaúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenáře e-mailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

 

čl. 66

Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů MKVM může chránit svá práva

a) u soudu,

b) u orgánů činných v trestním řízení,

c) odprodejem pohledávky jiné osobě,

d) nebo dalším zákonem předvídaným způsobem.

 

čl. 67

(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného

čtenáře rozhoduje vedoucí MKVM nebo jím pověřený zaměstnanec.

O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny

podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště

nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných

okolností týkajících se osoby čtenáře.

 

čl. 68

Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení

této hlavy použijí přiměřeně.

 

Hlava XIV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

 

čl. 69

Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

a) k nahlédnutí v každé knihovně na dostupném místě,

b) na internetových stránkách MKVM na adrese http://knihovna-vm.cz/,

c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma

d) a případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním

znění spolu s pozdějšími změnami.

čl. 70

 

Zveřejnění změn knihovního řádu

(1) Změny Knihovního řádu MKVM oznámí uživatelům s dostatečným

předstihem před jejich účinností

a) v každé knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,

b) na internetových stránkách MKVM

c) a jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

(2) Oznámení podle odst. (1) písm. a) a b) se odstraní nejdříve za půl

roku od účinnosti změny.

(3) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

 

Hlava XV.

Výjimky z knihovního řádu

 

čl. 71

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje vedoucí MKVM

nebo jím pověřený zaměstnanec.

(3) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

 

Hlava XVI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

čl. 72

Ustanovení přechodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti MKVM i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva

a povinnosti vznikly před jeho účinností.

 (2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před

účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle znění knihovního

řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce. Pokud s tím

souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto

zněním knihovního řádu.

(4) Smluvní pokuty, na něž MKVM vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době

uzavření smlouvy o výpůjčce knihovní jednotky.

 

čl. 73

Rozhodný právní řád a pravomoc soudu

(1) Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů

na jedné straně a MKVM na straně druhé se řídí právním řádem

České republiky.

(2) Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1)

mají soudy České republiky.

(3) Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud,

v jehož obvodu se nalézá sídlo MKVM.

 

čl. 74

Účinnost

 (1) Toto znění je účinné od 25. května 2018.

Ve Vysokém Mýtě dne 28. března 2018

Daniela Halousková

Vedoucí  knihovny ve Vysokém Mýtě

 

 

Příloha Knihovního řádu MKP (Ceník)

čl. I

Zápisné včetně poplatku za první registrační období podle čl. 31 odst. (1)

a) pro čtenáře věku alespoň 15 let                                                                     120 Kč

b) pro čtenáře od 6 let do 15 let                                                                          50 Kč

c) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu                                  120 Kč

čl. II

Poplatek za registrační období podle čl. 31 odst. (3)

a) za jeden rok pro čtenáře věku alespoň 15 let                                                   120 Kč

b) pro čtenáře od 6 ti let do 15 let                                                                        50 Kč

c) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu                                   120 Kč

čl. III

Kauce podle čl. 15 odst. (1) činí                                                                        1 000 Kč

čl. IV

Duplikát čtenářského průkazu podle čl. 29 odst. (6) činí                                           20 Kč

čl. V

Rozmnoženiny podle čl. 5 odst. (4)

a) za jednostrannou kopii formátu A4                                                                        2 Kč

b) oboustranná kopie formátu A4                                                                              3 Kč

c) za jednostrannou kopii formátu A3                                                                        3 Kč

d) oboustranná kopie formátu A3                                                                              5 Kč

e) za tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či

z knihovního fondu na elektronických nosičích                                                            3 Kč

čl. VI

článek vypuštěn

 čl. VII

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11

a) za MVS vyžádanou čtenářem MKVV se vybírá poplatek (odeslání žádanky, administrativní úkony, poštovné)

skutečné náklady dle sazebníku České pošty

b) za MVS vyžádanou jinou knihovnou - 1 zásilka do 3 ks dokumentů (administrativní úkony a poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty

čl. VIII

1) Peněžitá náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky

(čl. 64) úkony, které jsou spojeny s likvidací škody.

a) při všech náhradách je manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za jedno dílo (rozumí se l knihu),

 b) při náhradách za periodika je manipulační poplatek ve výši 20,- Kč za jedno dílo (rozumí se l časopis),

 c) za poškození obalu knihy, CD, MG, čárového kódu    10,- za jedno dílo,

   

čl. IX

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 60 odst. (6)

  Vymáhání nevrácených výpůjček

  Nezávisle na úhradě poplatků z prodlení může knihovna vymáhat vrácení děl        půjčených mimo budovu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce ředitelské, následuje vymáhání právní cestou.

1. Upomínka /poplatek z prodlení/

bez písemného upozornění, 8 dní po uplynutí výpůjční doby               10,- Kč

2. Upomínka - 22 dní po uplynutí výpůjční doby                                15,- Kč

3. Upomínka - 36 dní po uplynutí výpůjční doby                                30,- Kč

4. Upomínka - 50 dní od uplynutí výpůjční doby                                60,- Kč

/zaslání doporučeného dopisu/   15 dnů po 4.upomínce                    120,- Kč

 

 

Pravidla pro používání boxu na vracení knih:

  • box slouží k vracení knihovních jednotek (knih, časopisů) mimo provozní dobu knihovny

  • funkce boxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel po načtení vrácených knih obdrží potvrzení e-mailem, za předpokladu, že při registraci uvedl e-mailovou adresu

  • knihovna vyzvednuté knihovní jednotky odepíše ze čtenářského konta následující pracovní den

  • do boxu vhazujte pouze knihy a časopisy (hřbetem napřed), ne CD

  • pokud jdou při vracení knihovních jednotek vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny

  • knihovní jednotky, které byly proti stavu při půjčování jakýmkoli způsoben poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše

  • výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje

  • čtenář si může provedenou transakci ověřit on-line prostřednictvím čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem

  • knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny

  • prosíme, nevhazujte čtenářské průkazky či jiné předměty, než výše uvedené

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý  8:00 - 15:30 -
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí  - 12:00 - 17:00
Úterý  - 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 -
Čtvrtek  zavřeno
Pátek - 13:00 - 17:00

Přihlášení do čtenářského konta


Oddělení pro dospělé, zvuková knihovna

Bc. Barbora Jánová 778 724 360
Petra Příhodová 778 724 360

 

 

Oddělení pro dětské čtenáře, katalogizace, vedoucí knihovny

Daniela Halousková 778 724 361
  770 153 401

 

 

Středisková knihovna, MVS

Dana Svatošová 778 724 362